Objectieve en subjectieve onveiligheid

Algemene en situationele veiligheid Ideaaltype veiligheidsbeleid. In het veiligheidsbeleid kunnen zich in de verhouding tussen objectieve en subjectieve veiligheid, vier ideaaltypische situaties voordoen. Deze situaties hebben consequenties voor een eventuele aanpak. Zie de matrix hieronder. Subjectieve veiligheid.


Wat is veiligheid

Veiligheidsbeleving wordt ook wel aangeduid als subjectieve veiligheid. Dit als tegenhanger van objectieve veiligheid. Hiermee wordt het feitelijk niveau van criminaliteit en overlast bedoeld; de subjectieve veiligheid geeft aan hoe mensen dit waarnemen en beleven.


Geanticipeerde veiligheid

Waar objectieve veiligheid volgt uit de wisselwerking tussen infrastructuur, voertuig en menselijk gedrag, volgt subjectieve veiligheid uit het hart en vooral de onderbuik van mensen. Subjectieve onveiligheid moet je navenant aanpakken: in samenwerking met degene die subjectieve veiligheid beleeft.


Fysieke en sociale veiligheid Subjectieve verkeersonveiligheid kan plaats- en tijdspecifiek zijn. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer men zich onveilig voelt tijdens verkeersdeelname. Subjectieve onveiligheid kan ook plaats- en tijdonafhankelijk zijn; het gaat dan om meer algemene gevoelens van onveiligheid. Tabel 1geeft enkele voorbeelden.
Fysieke veiligheid Over objectieve en subjectieve onveiligheid En de (on)zin van het rationaliteitdebat* Stefaan Pleysier In deze bijdrage gaan we in op het hart van het onderzoek naar het fenomeen angst voor criminaliteit. Reeds van bij de oorsprong wordt de onderzoekstraditie gecon‐ fronteerd met de schijnbaar paradoxale observatie dat vrouwen en ouderen in.

Situationele veiligheid

Het eerste heet ‘objectieve veiligheid’, gebaseerd op feiten die met berekeningen of statistieken aantoonbaar zijn. Het tweede heet ‘subjectieve veiligheid’, waarbij vooral de veiligheidsbeleving een rol speelt. Alsjeblieft! Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?.
objectieve en subjectieve onveiligheid

Wat is veiligheid

Veiligheid in de maatschappij Het begrip subjectieve onveiligheid hangt nauw samen met de begrippen ‘risicoperceptie’, ‘risicobeleving’ en ‘risicoacceptatie’. Objectieve onveiligheid: het aantal ongevallen en de gevolgen daarvan (slachtoffers, schade, kosten) Subjectieve onveiligheid: gevoelens van dreiging en gevaar, de beleving van verkeersonveiligheid.

  • Situationele veiligheid
  • Subjectieve beleving betekenis Over objectieve en subjectieve onveiligheid Criminaliteit en onveiligheid fungeren volgens het symbolische paradigma met andere woorden ten dele als bliksemafleider, als metafoor voor de sociale proble‐ men van een lokale gemeenschap of de bredere maatschappij.